Briefje van de dokter – Huisartsenpraktijk Goede – Amsterdam
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Goede
Tweede Oosterparkstraat 274-N 1092 BV
Amsterdam

Briefje van de dokter

Op het spreekuur wordt aan de huisartsen regelmatig de vraag voorgelegd of zij niet een briefje kunnen schrijven voor de school, het werk, de sportclub en dergelijke. In Nederland is het de huisarts echter niet toegestaan een dergelijke verklaring af te geven.

Over deze geneeskundige verklaringen heeft de KNMG [Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst] het volgende standpunt ingenomen.

Volgens de ‘Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens’, uitgegeven door de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt.

Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt.

Voor zover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, terwille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.

De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen. Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.

KNMG, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht. Telefoon 030-28 23 911, tst. 322